عملکرد دستگاه‌ VIVOBASE

حفاظت با استفاده از پلاریزاسیون
رفتار فیزیکی مولکول‌های آب با استفاده از VIVOBASE

بدون حفاظت VIVOBASE:

اشعه الکترومغناطیسی می تواند به بدن نفوذ کند.

با حفاظت VIVOBASE:

بدن در مقابل الکترومغناطیس محافظت شده است. Vivobase یک میدان الکترواستاتیک ایجاد می کند که مولکول های روی سطح پوست را پولاریزه کرده و یک دیوار محافظ در مقابل امواج الکترومغناطیس تولید می کند

سلول سازی بهینه شده است
نمایش مقایسه ای از عرضه مولکول H2O در یک غشای سلولی

محیط الکترومغناطیسی بر فضای مولکولهای H2O اثر می گذارد. آلودگی الکترو مغناطیسی حمل و نقل مولکول های H2O را از طریق غشای سلولی مختل میکند.

با تابش الکترومغناطیسی، مولکول دارای قطب اشتباه است و در نتیجه دروازه بسته است. مولکول به علت موقعیت مکانی نادرست رد می شود.

بدون تابش الکترومغناطیسی، دروازه برای مولکول پلاریزه به طور منظم باز می شود.

ساختار مولکولی آب را تحت تأثیر قرار میدهد

مولکول آب بدون محافظت vivobase

مولکول آب با محافظت vivobase

محافظت در خانه

محافظت در خودرو

محافظت در خارج از خانه