تشخیص و کنترل بیماران دارای حساسیت الکترومغناطیس (EHS)