نرخ جذب خاص (SAR) و نکاتی که باید در مورد آن بدانید